وهیزداته

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\4' به '<!--4')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

وَهیَزداتَه‌

یکی از مخالفان سرسخت داریوش اول هَخامَنشی در نخستین سال فرمانروایی او. وَهیَزداتَه‌ نیز مانند گَئوماته‌ خود را بَردیا پسر کوروش‌ می‌خواند. در جنگی‌ که‌ به‌ فرماندهی‌ اَرتَه‌وَردیه‌ در ۲۴ مه‌ ۵۲۱ پ‌م در رَخا درگرفت، وَهیَزداتَه‌ ناگزیر از فرار به پَئیشیاخْوادا، نزدیک‌ پاسارگاد، شد. در این‌جا وَهیَزداته توانست سپاهی فراهم آورد و دوباره به جنگ با اَرتَه‌وَردیه‌ بشتابد. وَهیَزداتَه‌ در ۱۲ ژوئیه‌ ۵۲۱ دستگیر شد؛ و سه‌ روز بعد، داریوش‌ او را اعدام‌ کرد. در سنگ‌نگارۀ‌ بیستون‌، وهیزداته‌ نیز در میان‌ شاهان‌ دروغین‌ حضور دارد.