یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای آبدانان، رودخانه