یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای ارزروم، عهدنامه