یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای داریوش، پرویز (مشهد ۱۳۰۱ـ تهران ۱۳۷۹ش)