یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای عارف بخارایی، ملا محمد شریف (قرن ۱۳ق)