یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای موآم، سامرست (۱۸۷۴ـ۱۹۶۵)