پراکندگی (آمار)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

پَراکندگی (آمار)(dispersion)

در آمار[۱]، پخش‌شدگی داده‌ها نسبت به نقطه‌ای مرکزی[۲]، معمولاً میانگین حسابی[۳]. انحراف معیار[۴] و واریانس[۵] ازجمله شاخص‌های پراکندگی‌اند.

 

 


  1. statistics
  2. central point
  3. arithmetic mean
  4. standard deviation
  5. variance