پریام

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

پِریام (Priam)

(یا: پریاموس[۱]) در اساطیر یونان، آخرین شاه تروآ[۲]، فرزند لائومدون[۳] و همسر هِکوبا[۴]. فرزندان متعدد داشت، ازجمله کاساندرا[۵]، هکتور[۶] و پاریس. در کهنسالی شرکت فعالانه‌ای در جنگ تروا نداشت، اما پس از سقوط تروآ در محراب زئوس[۷] به دست نئوپتولموس[۸] کشته شد.

 

 


  1. Priamos
  2. Troy
  3. Laomedon
  4. Hecuba
  5. Cassandra
  6. Hector
  7. Zeus
  8. Neoptolemus