پل لوشان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پل لوشان

بر روی رودخانۀ شاهرود در نزدیکی لوشان در گیلان. تاریخ بنای آن روشن نیست. بعضی آن را از دورۀ قاجار و بعضی از قرن ۹ق می‌دانند. از آجر ساخته شده و پنج پایۀ اصلی، چهار دهانه، ۱۰۲ متر طول و ۱۵ متر ارتفاع دارد. در فاصله دو دهانۀ پل، اتاق بزرگی با تاق جناغی قرار دارد که احتمالاً محل توقف کاروانیان بوده و به استحکام پل نیز کمک می‌کرده است. ناصرالدین شاه قاجار در هنگام سفر به گیلان و مازندران از آن عکس گرفته است. به نوشتۀ منابع تاریخی اواخر دورۀ قاجار، در نیمۀ راه خزران به منجیل قرار داشته است.