پیوندی، زبان های

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

پیوندی، زبان‌های (agglutinative Languages)
در زبان‌شناسی تطبیقی، به زبان‌هایی اطلاق شده است که واژه‌هایشان از وندها و ریشه‌هایی با هویت و معنای مشخص تشکیل می‌شود. ازجملۀ این زبان‌ها ترکی و تاحدی انگلیسی است.