کتیبه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کتیبه Inscription

نگاره‌ای قاب‌مانند به‌شکل لوزی یا مستطیل. گاهی در ترکیب با شکل‌های دیگر هندسی در نقشۀ فرش، برای نوشتن شعر، تاریخ بافت و اسم بافنده از آن بهره می‌گیرند. نگارۀ کتیبه را گاهی مانند نقش خاتم، پر از نقشِ گُل‌های ریز تزیین می‌کنند.