کلسی فیکاسیون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کَلْسی‌فیکاسیون (calcification)

در پزشکی، رسوب املاح کلسیم در یاخته‌های استخوانی، به‌مثابۀ بخشی از فرآیند رشد. استخوان از بافت لیفی[۱] و مادۀ زمینه‌ای[۲]، حاوی فسفات کلسیم[۳] و کربنات کلسیم[۴]، تشکیل شده است. ضخامت استخوان با رشد بافت لیفی و رسوب کلسیم در یاخته‌های استخوانی براثر کلسی‌فیکاسیون افزایش می‌یابد.

 


  1. fibrous tissue
  2. matrix
  3. calcium phosphate
  4. calcium carbonate