کولی، آبراهام (۱۶۱۸ـ۱۶۶۷)

کولی، آبْراهام (۱۶۱۸ـ۱۶۶۷)(Cowley, Abraham)

شاعر انگلیسی. به تقلید از آثار پیندار[۱]، شاعر یونانی، قصیدۀ پینداری را در شعر انگلیسی رواج داد و اشعاری متافیزیکی[۲] با صور خیالی پیچیده، و همچنین مقالاتی منتشر کرد. بهترین مجموعه آثارش اشعار[۳] (۱۶۵۶) نام دارد.

 


  1. Pindar
  2. metaphysical verse
  3. Poems