گدروسیا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گَدْروسیا

ایالت قدیم در جنوب غربی آسیا، تقریباً مطابق مُکران کنونی. در جنوب شرقی ایران، استان سیستان و بلوچستان قرار داشت. این مملکت جزئی از آریانا و از ایالات امپراتوری ایران باستان بود. سپاهیان کوروش و اسکندر در عبور از آن متحمل مشقاتی شدند که در تاریخ مذکور است.