گدروسیا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

گَدْروسیا

ایالت قدیم در جنوب غربی آسیا، تقریباً مطابق مُکران کنونی. در جنوب شرقی ایران، استان سیستان و بلوچستان قرار داشت. این مملکت جزئی از آریانا و از ایالات امپراتوری ایران باستان بود. سپاهیان کوروش و اسکندر در عبور از آن متحمل مشقاتی شدند که در تاریخ مذکور است.