گچ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گچ

رجوع شود به :گل سفید