باز کردن منو اصلی

یورام

یورام

رجوع شود به :یهورام ( ـ ح ۸۴۲پ م)