باز کردن منو اصلی

ییما

ییما Yima

در اساطیر ایران، پادشاهی افسانه‌ای که اهورامزدا او را از سیل نجات داد. ییما، به فرمان اهورامزدا، دژی برای خود در زیرزمین ساخت و سپس گونه‌های سالم انواع جانوران، پرندگان، گل‌ها، و درختان و همچنین انسان را به آن‌جا برد.