آب آهک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آبْ‌آهَک (limewater)
نام متداول محلول رقیق آهک کشته[۱] (هیدروکسید_کلسیم[۲] Ca(OH)۲)، در شیمی، از آن برای آشکارسازی دی‌اکسید کربن[۳] استفاده می‌کنند. اگر گازی حاوی CO۲ به محلول آب‌آهک تزریق شود، محلول به کربنات_کلسیم[۴]  شیری‌رنگ (CaCO۳) تبدیل می‌شود. در صورتی‌که ورود گاز ادامه یابد، آب‌آهک به هیدروژن کربنات کلسیم[۵] Ca(HCO۳)۲ تبدیل می‌شود که بیشتر حل می‌شود و آب‌آهک را شفاف‌تر می‌کند.

 


  1. slaked lime
  2. Calcium hydroxide
  3. carbon dioxide
  4. calcium carbonate
  5. calcium hyrogencarbonate