آب تبلور

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آبِ تَبَلْور (water of crystallization)
آبی که با پیوند شیمیایی به نمک[۱]ها در حالت بلوری[۲] پیوند می‌شود. سولفات_مس[۳] (II) دارای پنج مول[۴] آب به‌ازای هر مول سولفات مس است و بنابراین فرمول آن را به‌صورت CuSO۴,۵H۲O می‌نویسند. این آب به ساختمان بلوری ماده رنگ و شکل می‌دهد. هرگاه که بلورها به‌آرامی گرم ‌شوند، این ‎آب به‌شکل بخار خارج می‌شود و پودر سفیدی از نمک بی‌آب به‌جا می‌ماند.(CuSO۴ ,۵H۲O (s) → CuSO۴ (s) + ۵H۲O (g

 


  1. salt
  2. crystalline state
  3. copper sulphate
  4. mole