آلن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آلِن (allene)
هرعضو از گروه دی‌ان[۱]ها، با پیوندهای دوگانۀ مجاور[۲]. ساده‌ترین نمونۀ آن آلنِ H۲C = C = CH۲، است. به سبب وضعیت شیمی‌فضایی[۳] پیوندهای دوگانه، اتم‌های هیدروژن دو سر مولکول در دو صفحۀ عمود بر هم قرار می‌گیرند. آلن‌ها عموماً مانند ترکیبات سیرنشده[۴] رفتار می‌کنند، اما نسبت به دی‌ان‌هایی با پیوندهای دوگانۀ غیرهمجوار[۵] پایداری کمتری دارند.
 

 


  1. diene
  2. adjacent double bond
  3. stereochemistry
  4. unsaturated
  5. nonadjacent