آلیزارین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آلیزارین (alizarin)
(یا: ۱، ۲ ـ دی‌هیدروکسی ـ آنتراکینون[۱]) C۶H۴(CO)۲C۶H۲(OH)۲، از مشتقات آنتراکینون. اکنون آن را با سنتز[۲] از آنتراسِن[۳] تهیه می‌کنند. آلیزارین به‌صورت منشورهای سرخ ‌تیره متبلور، و به‌شکل سوزن‌های نارنجی‌رنگ تصعید[۴] می‌شود. در ۲۹۰ درجۀ سانتی‌گراد ذوب[۵] می‌شود. در آب تقریباً نامحلول است، اما در الکل[۶] حل می‌شود. با اکسیدهای فلزی ترکیب‌های رنگی عالی و نامحلولی با نامِ «لاک» به‌دست می‌دهد که برای رنگ‌کردن به‌کار می‌آیند و ارزش زیاد آلیزارین از همین است. ترکیب آلیزارین با اکسید فرِیک[۷] به رنگ بنفش تیره، با اکسید کروم[۸] به رنگ ارغوانی، با اکسید کلسیم[۹] به رنگ آبی، و با آلومینیوم[۱۰] و قلع[۱۱] فام‌های متفاوت رنگ سرخ تولید می‌کند.
  1. Anthraquinone
 2. synthesis
 3. anthracene
 4. sublimation
 5. Melting
 6. alcohol
 7. ferric oxide
 8. Chromium oxide
 9. calcium oxide
 10. aluminium
 11. tin