آنتابیوز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آنتابیوز (Antabuse)
نام تجاری دی‌سولفیرام[۱]، ترکیبی شیمیایی و مصنوعی، مؤثر در درمان الکلیسم[۲]. اگر الکل با آن مصرف شود، عوارضی جانبی مثل تهوع[۳]، سردرد[۴]، تپش قلب[۵]، و ازحال‌رفتن عارض می‌شود. مصرف تصادفی الکل با برخی از پادزی‌ها نیز اثرات مشابهی ایجاد می‌کند.  1. disulfiram
  2. alcoholism
  3. nausea
  4. headache
  5. palpitation