آندوسپرم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آندوسپِرم (endosperm)
بافت مغذی دانۀ بسیاری از گیاهان گل‌دار[۱]. این بافت رویان[۲] را دربر می‌گیرد و براثر فرآیندی غیر معمول، به موازات لقاح[۳] یاختۀ تخم با گامت نر تشکیل می‌شود. گامت دوم دانۀ گرده با دو هستۀ ماده در کیسۀ رویان[۴] ترکیب می‌شود و آندوسپرم را پدید می‌آورد. بنابراین، یاخته‌های آندوسپرم تریپلوئید[۵]، یعنی دارای سه مجموعۀ کروموزوم‌اند. این بافت حاوی موادغذایی مانند نشاسته، چربی و پروتئین است که به مصرف نهالی می‌رسد که از دانه نمو می‌کند. در دانه‌های بدون آندوسپرم، رویان ذخایر غذایی را بسیار زود مصرف می‌کند و از این‌رو، هنگام جوانه‌زنی این ذخایر کاملاً از بین رفته‌اند.  1. flowering plant
  2. embryo
  3. fertilization
  4. embryo sac
  5. triploid