آنزیم محدودکننده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آنْزیمِ محدودکننده (restriction enzyme)
(یا: اندونوکلئاز) آنزیمی باکتریایی که زنجیره‌های دی‌اِن‌اِی را در محلی ویژه به دو قطعه برش می‌دهد و در مهندسی ژنتیک[۱] کاربرد دارد. نقطه‌ای از زنجیرۀ دی‌اِن‌اِی که آنزیم در آن‌جا عمل می‌کند، توالی ویژه‌ای از زوج بازهاست. آنزیم‌های محدودکنندۀ متفاوت زنجیرۀ دی‌اِن‌اِی را در نقاط متفاوت می‌بُرند. نواحی هم‌پوشان قطعات حاصل برای تعیین توالی زوج بازهای زنجیرۀ دی‌اِن‌اِی به کار می‌روند.  1. genetic engineering