آپولینوپولیس ماگنا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آپولینوپولیس ماگنا (Apollinopolis Magna)

نام باستانی اِدفو[۱]، شهری در مصر علیا[۲].

معبد هوروس، ادفو، مصر  1. Edfu
  2. Upper Egypt