اتحادیه کارگران صنعتی جهان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اتحادیۀ کارگران صنعتی جهان (Industrial Workers of the World (IWW))

اتحادیه کارگران صنعتی جهان

جنبش کارگری که در ۱۹۰۵ در شیکاگو، امریکا، و در ۱۹۰۷ در استرالیا تشکیل شد. هدفش براندازی نظام سرمایه‌داری و ایجاد اتحادیه‌ای واحد برای کارگران منتها با تاکتیک‌های مختلف بود.