ارتفاع سنج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ارتفاع‌سنج (altimeter)

از وسایل‌‌ اندازه‌گیری‌ در هواپیما، برای سنجش ارتفاع‌ نسبت‌ به‌ سطح‌ دریا‌. نوع‌ متداول‌ آن‌‌ فشارسنجی فلزی[۱] است که‌ بر اثر‌ اختلاف‌ فشار هوا در ارتفاع‌های‌ مختلف‌ کار می‌کند. ارتفاع‌سنج‌ را باید پیوسته‌ میزان‌ کرد، زیرا براثر تغییر شرایط‌ آب‌وهوایی‌ فشار هوا تغییر می‌کند. ارتفاع‌سنج‌ راداری‌[۲] با اندازه‌گیری‌ زمان‌ رسیدن‌ پالس‌های‌ رادیویی[۳] گسیل‌شده‌ از هواپیما به‌ زمین‌ و زمان بازگشت‌ آن‌ها، ارتفاع هواپیما را نسبت به سطح زمین اندازه می‌گیرد. ارتفاع‌سنج‌های‌ راداری‌ از وسایل‌ ضروری‌ سیستم‌های‌ خودکار و فرود بدون دید[۴]ند‌.  1. aneroid barometer
  2. Radar altimeter
  3. radio pulse
  4. blind-landing