ارمنیان جلفای اصفهان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَرمَنیانِ جُلفای اصفهان

شاه عباس اوّل صفوی حدود ۵هزار تن از اَرمنیان جُلفای اَرَس را به اِصفهان کوچاند، و زمین‌های ساحل راست زاینده‌رود را طی فرمانی به ارمنیان واگذار کرد. ارمنیان این منطقه را به یاد جلفای اَرَس جلفای نو نامیدند. شغل ارمنیان جلفا بیشتر داد‌و‌ستد و تجارت بود. شاه عباس برای صدور ابریشم ایران از بازرگانان ارمنی جلفا استفاده می‌کرد، ابریشم را از انبارهای سلطنتی به بازرگانان ارمنی جلفا تحویل می‌دادند تا به هندوستان و کشورهای اروپایی ببرند و پس از فروش، بهای آن را به خزانۀ شاهی بپردازند.