استرول

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِسْتِرول (sterol)

هر یک از الکل‌های غیراشباع، حلقوی، و جامد، دارای ساختار پیچیده‌ای شامل چهار حلقۀ کربن. کلسترول[۱] از این جمله است. استروئیدها[۲] نیز از استرول‌ها مشتق می‌شوند.

 


  1. cholesterol
  2. steroids