استریکنین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِستریکنین (strychnine)
(C۲۱H۲۲O۲N۲) آلکالوئیدی[۱] سمی و تلخ مزه. سبب گرفتگی شدید ماهیچه‌ها می‌شود و معمولاً از پودر دانۀ گیاهانی از جنس استریکنوس[۲] به‌دست می‌آید. کورار[۳] داروی حاصل از آن است.

 


  1. alkalcid
  2. Strychnos
  3. curare