استیل استون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسِتیل اَسِتون (acetylacetone)
CH۳COCH۲COCH۳، مایعی بی‌رنگ، با بوی تند و نقطۀ جوش ۱۹۴ درجۀ سانتی‌گراد. این ترکیبِ دوکتونی[۱] غیرعادی است، زیرا حدود ۸۵ درصد آن به‌ صورت انولی[۲] وجود دارد. این صورت انولی بر اثر پیوند هیدروژنی[۳] بین پروتونِ OH انولی[۴] و اکسیژنِ کربونیلی[۵] بسیار پایدار شده است. استیل استون واکنشگر مهمی برای تهیۀ ترکیبات کِلِیتیِ[۶] گسترۀ وسیعی از فلزات است.

 


  1. diketone
  2. enol form
  3. hydrogen bonding
  4. enol OH
  5. carbonyl
  6. chelate comounds