استیل کوآنزیم A

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
اَسِتيل کوآنزيمِ A

اَسِتیل کوآنزیمِ A (acetyl coenzyme A)

(یا: استیل کو A) ترکیب فعال در فرآیندهای سوخت‌و‌ساز (متابولیسم). کوآنزیمی[۱]پایدار در برابر گرما، و دارای یک گروه استیلی (-COCH۳)، با اتصال گوگردی است. این اتصال پیوندی پرانرژی[۲] است و به همین جهت، گروه استیل آن به آسانی به ترکیبات دیگر داده می‌شود. گروه‌های استیلی که این‌گونه منتقل می‌شوند، در شکستن مولکول گلوکز و سنتز اِستِروئید[۳]ها و اسیدهای چرب نقش مهمی دارند. این امر در چرخۀ کرِبس[۴] دخالت دارد. چرخۀ کربس مسیر چرخۀ‌ سوخت و ساز مواد غذایی درون‌یاخته‌ای است.

 


  1. coenzyme
  2. high-energy bond
  3. steroid
  4. krebs cycle