استیل کولین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسِتیل‌کولین (acetylcholine)
یا به اختصار ACh، ماده‌ای شیمیایی در بدن. وظیفۀ ارسال پیام عصبی[۱] را برعهده دارد و تکانه‌های عصبی را بین یاخته‌های دستگاه عصبی منتقل می‌کند. این امر عمدتاً با عبور تکانه‌ها در عرض سیناپس[۲] (محل اتصال) بین یاخته‌های عصبی و ماهیچه‌ای صورت می‌گیرد و سبب انقباض ماهیچه می‌شود. استیل‌کولین در گره‌های سیناپسی[۳] (تورم انتهای یاختۀ عصبی) تولید، و در غده‌ها انباشته می‌شود تا جریان عصبی سبب تخلیۀ آن در عرض سیناپس شود. وقتی که استیل‌کولین به غشای یاختۀ گیرنده می‌رسد، به مکان‌های خاصی می‌پیوندد و موجب واقطبیدگی (وارونگی بار برقی) در هر طرف غشاء می‌شود. این امر تکانۀ تازه‌ای در یاخته‌های عصبی یا انقباضی در یاخته‌های ماهیچه‌ای ایجاد می‌کند. مدت عمل این ماده کوتاه است، زیرا سریعاً براثر حضور آنزیم کولین استراز[۴] ازبین می‌رود. در پزشکی، گاهی از داروهای ضد لولینرژیک[۵] برای جلوگیری از عمل کولین استفاده می‌کنند. مثلاً، در داروهای تجویزشدۀ پیش از عمل جراحی از این ماده استفاده می‌کنند تا عبور تکانۀ عصبی دچار اختلال و ماهیچه‌های خاصی شل ‌شود. با کالبدشکافی مبتلایان به آلزایمر[۶] به کمبود اَسِتیل‌کولین در بدن آن‌ها پی‌برده‌اند. این امر منجربه طرح فرضیه‌ای شده است که بنابر آن کمبود اَسِتیل‌کولین در کم‌‌‌حافظگی دخیل است.  1. neurotransmitter
  2. synapse
  3. depolarization
  4. cholinesterose
  5. Anticholinergic drugs
  6. Alzheimer