اسید باتری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسیدِ باتری (battery acid)

اَسیدِ باتری

اسید سولفوریک با غلظت تقریبی ۷۰ درصد. در سلول‌های سرب ـ اسید، ازجمله در باتری‌های خودرو، مصرف می‌شود. واکنش شیمیاییِ درونِ باتری، که عامل تولید الکتریسیته است، موجب تغییر نسبت اجزای سازندۀ اسید هم می‌شود. تغییر وزن مخصوص اسید تغییر نسبت اجزا را نشان می‌دهد. وزن مخصوص اسید در باتری کاملاً شارژ شده ۱.۲۷۰ تا ۱.۲۹۰، در باتریِ نیم‌شارژ ۱.۹۰ تا ۱.۲۱۰، و در باتری خالی ۱.۱۱۰ تا ۱.۱۳۰ است.