اشمونین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اُشمونین (Oshmunayn)

شهر کوچکی در جنوب المینیا، از استان‌های مصر علیا، نزدیک ساحل غربی رود نیل. این شهر در محل شهر باستانی هرموپولیس ماگنا، محل پرستش تحوت یا آنوبیس، واقع بود. قبطی‌های مصر آن را اشمین می‌نامند. خرابه‌هایی از مصر باستان و همچنین دورۀ بطلمیوسی‌های یونانی در این شهر باقی مانده است. با تغییر مسیر رود نیل، که از کنار شرقی شهر می‌گذشت، شهر از رونق افتاد. امروزه شهر اشمونین دور از رود نیل قرار دارد.