اشکانی، سکه های

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَشکانی، سکه‌های

اَشکانی، سِکه‌های

سکه‌های شاهان اشکانی. این سکه‌ها در دو دورۀ متفاوت با دو زبان مختلف ضرب شده‌اند؛ در دورۀ نخستین شاهان اشکانی بسیار تحت تأثیر فرهنگ و زبان یونانی بودند و نام و القاب ایشان به زبان و خط یونانی همراه با واژۀ فیلْ هِلن به معنای «دوستدار یونان» بر روی سکه‌ها دیده می‌شود. از حدود نیمۀ نخست قرن ۱م، یعنی از زمان بلاش یکم، خط و زبان پهلوی اشکانی جایگزین نوشته‌های یونانی می‌شود. در آغاز نوشته‌های پهلوی اشکانی شامل صورت خلاصه‌شدۀ نام شاه بود، مانند «ول» به جای «ولگش» که مساوی با نام «بلاش» است. بعدها نوشته‌ها مفصل‌تر و نام شاه به صورت کامل ذکر شد.