اعتقادنامه رسولان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اعتِقادنامۀ رسولان (Apostles\' Creed)

در کلیسای مسیحی، قدیمی‌ترین اعتقادنامه[۱]، فهرستی از اهم عقاید مسیحی. بنابر روایتی از قرن ۴م، حواریون[۲] دوازده‌گانه آن را نوشته‌اند ولی اغلب معتقدند فقط مبتنی‌بر تعالیم آنان است. عمدتاً در قرن ۲م تألیف شده است، اما برخی از مواد را در قرن ۴ یا ۵م به آن افزوده‌اند. اعتقادنامۀ کنونی در حدود ۴۵۰م تنظیم شده و به‌تدریج شکل گرفته است و احتمالاً‌ در آغاز برای اظهار عقیده پیش از غسل تعمید قرائت می‌کرده‌اند. اعتقادنامۀ رسولان دربرگیرندۀ اصول عقاید دین مسیحی و در سه بخش است: بخش اول دربارۀ خدا؛ بخش دوم دربارۀ حضرت عیسی؛ و بخش سوم دربارۀ دیگر عقاید مسیحی. امروزه 'کتاب عبادات جایگزین[۳](۱۹۸۰ش) رایج‌ترین متن اعتقادنامۀ رسولان است.  1. creed
  2. apostles
  3. The Alternative Service Book