الوند بیگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَلوند بیگ ( ـ دیار بکر ۹۱۰ق)

از امرای‌ (حک: ۹۰۵ـ۹۰۷ق) سلسلۀ ترکمان‌ آق‌قوینلو. فرزند یوسف‌ بیگ‌ و نوۀ‌ اوزون‌ حسن‌ بود و در ۹۰۳ق، مدعی حکومت آذربایجان شد، اما از برادرش‌، محمدی‌ میرزا، شکست‌ خورد و به‌ دیاربکر گریخت‌ (۹۰۴ق). سال‌ بعد، پس‌ از کشته‌شدن‌ محمدی‌ میرزا از دیار بکر به‌ تبریز رفت و بر تخت‌ نشست‌. وی‌ بر پاره‌ای‌ از قلمرو آق‌قوینلو مانند آذربایجان‌، ارّان‌، مغان‌ و دیار بکر حکومت‌ کرد و سرانجام‌ در نزدیکی‌ نخجوان‌ از شاه‌ اسماعیل‌ ‌صفوی‌ اول شکست‌ خورد و به‌ دیار بکر گریخت‌ (۹۰۷ق) و در آن‌ دیار درگذشت‌.