الکترون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِلِکترون (electron)
ذرۀ بنیادی[۱] پایداری با بار منفی. از اجزای تشکیل‌دهندۀ همۀ اتم‌ها و همچنین عضو دسته‌ای از ذرات، معروف به «لپتون[۲]»، است. در هر اتم، الکترون‌ها در گروه‌بندی‌هایی با نام پوسته[۳]، هسته[۴] را دربرگرفته‌اند. در اتم خنثی[۵] (بدون بار)، تعداد الکترون‌ها برابر با تعداد پروتون‌های هسته است. این ساختار الکترونی[۶] سبب ایجاد خواص شیمیایی اتم است. الکترون حامل بار[۷]ی به‌میزان ۱۹-۱۰× ۱.۶۰۲۱۷۷ کولون[۸] است و جرمی برابر ۳۱-۱۰× ۱۰۹.۹ کیلوگرم، ۱۸۳۶/۱ برابر جرم پروتون[۹]، دارد. باریکه‌ای از الکترون، همانند امواج الکترومغناطیسی[۱۰] ازجمله نور، براثر پراش[۱۱] (تفرق[۱۲]) الگوی تداخل[۱۳] ایجاد می‌کنند. از این رو، می‌توان آن‌ها را هم موج[۱۴] و هم ذره[۱۵] در نظر گرفت. 1. elementary particle
 2. lepton
 3. shell
 4. nucleu
 5. neutral atom
 6. electron structure
 7. charge
 8. coulomb
 9. proton
 10. electromagnetic waves
 11. diffraction
 12. scattering
 13. interference pattern
 14. wave
 15. particle