الکترون های جاناگزیده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِلکتِرون‌هایِ جاناگُزیدِه (delocalized electrons)

الکترون‌هایی که به اتم‌ها یا پیوندهای شیمیایی مشخصی وابسته نیستند، اما به صورت اشتراکی به همۀ یون‌ها یا اتم‌های سازندۀ اجسام شیمیایی، ازجمله فلزات، گرافیت، و ترکیبات معطر[۱] تعلق دارند. هر جسم جامد فلزی متشکل از آرایشی سه‌بعدی از یون‌ها[۲]ی فلز است که الکترون‌های جاناگزیده در آن آزادانه درحرکت‌اند. ویژگی ترکیبات معطر این است که الکترون‌های جاناگزیده به‌صورت اشتراکی به همۀ اتم‌های مولکول تعلق دارند.

 


  1. aromatic compounds
  2. ions