الکیل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

الکیل (alkyl)
هر بنیان آلی، با فرمول CnH۲n+۱ . اعضای مهم این گروه عبارت‌اند از متیل، اتیل، پروپیل، بوتیل، و آمیل. این بنیان‌ها در حالت آزاد پایدار نیستند، اما در تعداد زیادی از ترکیبات آلی، مانند الکل‌ها، اِسترِها، آلدهیدها، کِتون‌ها، و هالیدها، در حالتِ ترکیبی دیده می‌شوند.