اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اندیشۀ سیاسی‌ در اسلام معاصر
کتابی به انگلیسی، در تاریخ اندیشۀ سیاسی در اسلام تا حیات مؤلف از حمید عنایت. این‌ کتاب‌ آخرین‌ اثر مؤلف‌ است‌ که‌ به‌ سیر اندیشۀ‌ سیاسی‌ در میان‌ اهل‌ سنت‌ و شیعه‌ از منظر فلسفه‌، کلام‌ و فقه‌ سیاسی‌ از آغاز تا زمان‌ حیات‌ خود پرداخته‌ و تلاش‌ متفکران‌ معاصر مسلمان‌ را در تبیین‌ سازگاری‌ یا ناسازگاری‌ میان‌ مفاهیم‌ سیاسی‌ اسلامی‌ با مکاتب‌ سیاسی‌ جدید، چون‌ ناسیونالیسم‌، دموکراسی‌ و سوسیالیسم‌ بررسی‌ کرده‌ است‌. این‌ کتاب‌ نخست‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ منتشر شد (لندن‌، ۱۹۸۲) و سپس‌ بهاءالدین‌ خرمشاهی‌ آن‌ را به‌ فارسی‌ ترجمه‌ کرد (تهران‌، ۱۳۶۲).