انگل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَنْگَل (parasite)

اَنْگَل

جانداری که روی بدن یا درون بدن موجود دیگری با نام میزبان[۱] زندگی می‌کند و برای غذا وابسته به میزبان است. انگل‌هایی که درون بدن میزبان زندگی می‌کنند، مانند کرم کپلک کبد و کرم‌های نواری، انگل درونی[۲]، و آن‌هایی که در سطح بیرونی زندگی می‌کنند، مانند زالو و کک، انگل بیرونی[۳]اند. صحیح‌تر است زنبورهای انگل، مانند دله زنبور، را انگل‌مانند[۴] بنامند، زیرا نهایتاً میزبان خود را می‌کشند. نخستین شاهد همکاری انگل‌ها برای یافتن یک میزبان در سال ۲۰۰۰ و زمانی کشف شد که گروهی از پژوهشگران امریکایی مشاهده کردند که حدود ۵۰۰ لارو از سوسک تاولی[۵]، Meloe Franciscanus، با تقلید از شکل زنبور مادۀ Habropoda pallida، روی ساقۀ گیاه تجمع می‌کنند. وقتی یک زنبور نر شروع به جفت‌گیری با این زنبور ماده می‌کند، لاروها محکم به او می‌چسبند و سپس، در جفت‌گیری موفق بعدی زنبور نر، به بدن زنبور ماده، و سرانجام وقتی زنبور ماده تخم می‌گذارد، به آشیانۀ جدید انتقال می‌یابند.

 


  1. host
  2. endoparasite
  3. ectoparasite
  4. parasitoid
  5. blister beetle