اهرنجان، تپه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
محدودۀ کنونی محوطۀ تپۀ اهرنجان

اَهرَنجان، تپّۀ
محوّطه‌ای باستانی در دشت سَلماس، شمال غربی دریاچۀ ارومیه و شمال غربی روستایی به همین نام. تپۀ باستانی اهرنجان را بهمن کارگر در ۱۳۷۰ش کاوش، و دوره‌های فرهنگی مفرغ قدیم و آهن و نیز نوسنگی قدیم دارای سفال را معرفی کرد. مجموعۀ فرهنگی عصر نوسنگی اهرنجان را با مجموعۀ عصر نوسنگی جارمو در بین‌‌النّهرین شمالی مقایسه می‌کنند که مجموعۀ اخیر از قدیمی‌ترین محوّطه‌های باستانی رشد و پویایی فرهنگ‌های عصر نوسنگی خاورمیانه است.