اوزوسریت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اوزوسِریت (ozocerite)

(یا: مومیا) مخلوطی از هیدروکربن‌های قهوه‌ای محلول در کربن دی‌سولفید. به‌منزلۀ عایق به‌کار می‌رود.