اووربک، یوهان (۱۷۸۹ـ۱۸۶۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اووِربِک، یوهان (۱۷۸۹ـ۱۸۶۹)(Overbeck, Johann)
نقاش آلمانی. از شخصیت‌های سرآمدِ ناصریان[۱] بود. سال‌ها در رم به‌سر برد، و قصد احیای هنر کاتولیک را داشت. در شیوۀ کار، از هنرمندان رنسانس[۲]، ازجمله پیِترو پروجینو[۳]، و رافائل[۴] پیروی می‌کرد. نقاشی‌های دیواری یا رنگ‌روغنی اوِربِک، علی‌رغم مضمونی خالصانه‌، تنها بدل‌هایی از آثار دورۀ رنسانس بودند. تابلویپیروزی دین در هنرها[۵] (۱۸۴۶؛ مؤسسۀ اشتدل[۶]، فرانکفورت)، نمونۀ شاخصی از آثار اوست. در بیست‌سالگی «انجمن لوقای قدیس[۷]» را برای احیای هنر دینی تأسیس کرد. در ۱۸۱۰ به رم رفت و در تأسیس جنبش ناصریان شرکت جست. همچون بسیاری از هم‌قطارانش، دیگر به آلمان بازنگشت و در رم ماند و به مذهب کاتولیک گروید.

  1. Nazarenes
  2. Renaissance
  3. Pietro Perugino
  4. Raphael
  5. Triumph of Religion in the Arts
  6. Staedel Institute
  7. Brotherhood of St Luke