اوگیلبی، جان (۱۶۰۰ـ۱۶۷۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اوگیلْبی، جان (۱۶۰۰ـ۱۶۷۶)(Ogilby, John)

نقشه‌کش انگلیسی. اولین نقشۀ راه‌های انگلستان را در کتابی با ‌نام بریتانیا (۱۶۷۵) ترسیم کرد که راه‌های اصلی را به‌شکل نوار نشان می‌داد. این نقشه‌ها دربردارندۀ آخرین اطلاعات و جزئیات مفصّل پل‌ها، رودخانه‌ها، و شهرها بودند. او کار خود را با تمرکز بر راه‌هایی آغاز کرد که از لندن منشعب می‌شدند. اطلس او از این نظر جالب بود که از میل‌های راهنمایی استفاده کرد که در ۱۵۹۳ ابداع شده‌ بودند، اما تا آن‌ زمان کاربردی نداشتند. نقشه‌هایش حدود ۱۰۰ سال رایج بودند.