اکسید اسیدی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اُکْسید اَسیدی (acidic oxide)
اکسید نافلز[۱]. اکسیدهای اسیدی ترکیباتی کووالانت[۲]اند. آن‌هایی که در ‌آب حل می‌شوند، مانند دی‌اکسید گوگرد، محلول‌های اسیدی می‌دهند:

SO۲ + H۲ H۲SO۳(aq)  H+(aq) + HSO-۳(aq)

همۀ اکسیدهای اسیدی با قلیاها واکنش می‌کنند و نمک تشکیل می‌دهند:

CO۲ + NaOH  NaHCO۳

 


  1. nonmetal
  2. covalent