ایالت رومی عربستان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ایالت رومی عربستان

ایالت رومی، که از مرز غربی شبه‌جزیرۀ سینا آغاز می‌شد و از جانب شمال، در امتداد مرز سوریه و فلسطین تا جنوب دمشق و از جانب جنوب شرقی، تا شرق دریای سرخ ادامه داشت. این ایالت مملکت سابق نبطیان و شهرهای مجاور آن از جمله گراسا (جرش کنونی) و فیلادلفیا (عمان کنونی پایتخت اردن) را دربر می‌گرفت. در 105م ترایانوس، امپراتور روم، این ایالت را با فتح مملکت نبطیان تأسیس کرد. پایتخت این ایالت شهر بوسترا (بصری کنونی) بود و شهر پترا پایتخت نبطیان به عنوان مرکز مذهبی باقی ماند. در پایان قرن سوم، امپراتور دیوکلتین، این ایالت را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرد که بصری و پترا پایتخت این دو ایالت بودند. ایالت جنوبی با فلسطین متحد شد و شهرهای هر دو ایالت از شکوفایی اقتصادی در قرن 5 و 6 بهره‌مند بودند. بعد از سلطۀ اعراب بر این منطقه، از اهمیت آن کاسته شد.